nose-type

لطفا حالت صورت خود را مشخص کنید

فرم قلبی

فرم لوزی

فرم مستعطیلی

فرم بیضی

فرم مربع

فرم گرد

لطفا فرم صورت خود را از بخش بالا انتخاب نمایید

  • بهترین راه آنالیز حالت چهره خودتان گرفتن یک سلفی و کشیدن یک خط با ماژیک دور تا دور صورتتان است
  • قبل از انتخاب مدل بینی حتما با همسر خود مشورت کنید بینی عمل شده پس گرفته نمیشود
  • جذاب ترین نوع بینی در واقعا وجود ندارد شما باید با توجه به صورت خودتون فرم بینی را انتخاب کنید